• תכניות תמריצים לעובדים בתחומי הטכנולוגיה, השירותים, מכירות, תפעול וייצור.
  • תכניות בונוסים למנהלים זוטרים ובכירים.
  • תכניות תגמול ארוכות טווח כגון תכניות אופציות, פאנטום וכדומה.
  • טיפול בתוכניות הוניות במסגרת מיזוג או רכישה.
  • אסטרטגיית תגמול ארגונית כוללת.
  • גיבוש מדיניות תגמול בהתאם לסביבות רגולציה שונות: חוק החברות, הפיקוח על הבנקים, הממונה על הביטוח, יועצים למשקיעים מוסדיים.
  • בחינת האפקטיביות של מדיניות תגמול קיימת.
  • איסוף וניתוח מידע השוואתי אודות מנגנוני תגמול ורמות תגמול – בנצ'מארק כמותי ואיכותי.
  • הערכת שווי אופציות לצרכים חשבונאיים.
  • חוות דעת כלכליות בנושאי תגמול בכירים.